Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí, středa 8 - 12   13 - 17
  Čtvrtek  8 - 12   13 - 16

 2. Telefonické podání354 624 756
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu ouzadub@c-box.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Zádub 92, 353 01 Zádub-Závišín.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v 354 624 756 v úředních dnech a hodinách:

Pondělí, středa 8 - 12   13 - 17
Čtvrtek  8 - 12   13 - 16

Telefonické podání: 354 624 756
Poštou na adresu Obecní úřad, Zádub 92, 353 01 Zádub-Závišín
Elektronicky na e-mail: ouzadub@c-box.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: ydsbjvc
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Zádub 92, 353 01 Zádub-Závišín.
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 0,-Kč
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 2 Kč/ks
- oboustranně formát A4 3 Kč/ks
- jednostranně formát A3 3 Kč/ks
- oboustranně formát A3 4 Kč/ks
- kompaktní disk (CD) Kč/ks
pozemkové mapy  
- katastrální mapa A 4 40 Kč

- katastrální mapa s leteckým snímkem ortophotomapa A 4

70,-Kč

výpis z listu vlastnictví

10,-Kč
informace o parcele z KN 2 ,-Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie) 0,-Kč
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

OHLÁŠENÍ UBYTOVATELE - o poskytování úplatného pobytu

Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství

OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI NA PSY

ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN

ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO POZEMKU