Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Zádub-Závišín

2. Důvod a způsob založení

Obec Zádub-Závišín (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne 24. 11. 1990 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

Knihovna

Subjekt je řízen zastupitelstvem obce, které je devítičlenné. V čele zastupitelstva stojí starosta obce, který je rovněž statutárním zástupcem subjektu a jedná jeho jménem. Starosta stojí rovněž v čele obecního úřadu, který má jednoho úředníka na zkrácený pracovní úvazek. Účetnictví obce je zajišťováno tímto jediným úředníkem - účetní obce.

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Zádub-Závišín
  Zádub č.p. 22
  353 01 Zádub-Závišín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad obce Zádub-Závišín
  Zádub č.p. 22
  353 01 Zádub-Závišín

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí 8 - 12  13 - 17
  úterý ----------------
  středa 8 - 12 13 - 17
  čtvrtek 8 - 12 13 - 16
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 354 624 756

 • 4.5 Čísla faxu

  faxové spojení bylo zrušeno

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  http://www.zadubzavisin.cz/

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  ouzadub@c-box.cz
  starosta.zadub@centrum.cz (starosta Josef Tréšek)

 • 4.9 ID datové schránky

  ydsbjvc

5. Případné platby lze poukázat

ČSOB a.s.  č.ú. : 189 439 585 / 0300

ČNB, s.p.    č.ú.:  94-3016331 / 0710

6. IČ

00572772

7. DIČ

CZ00572772 - obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

viz Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem žádostí a dalších podání

viz Poskytování informací, příjem podání

11. Opravné prostředky

viz Poskytování informací, příjem podání

12. Formuláře

OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI NA PSY

ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN

ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO POZEMKU

Formuláře pro žádosti o informace viz Poskytování informací, příjem podání

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- Výroční zpráva za rok 2019.pdf

Výroční zpráva za rok 2018.jpg
Výroční zpráva za rok 2017.pdf

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace: Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: